กิจกรรมการปั่นท่องเที่ยวทวารวดี เชื่อมโยงจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี

26 ส.ค. 2561      368 views

แชร์ทั้งหมด 34 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Printวันที่ 26 สิงหาคม 2561 จังหวัดกาญจนบุรีโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับมูลนิธิพระพุทธเมตตาประชาไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ อำเภอห้วยกระเจา และชมรมจักรยานจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินกิจกรรมการปั่นท่องเที่ยวทวารวดี เชื่อมโยงจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายณรงค์ รักร้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด นางสาวจรรยารักษ์ สาธิตกิจ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และว่าที่ร้อยตรีศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ นายอำเภอห้วยกระเจากล่าวต้อนรับ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,629 คน แบ่งเป็น เส้นทางA ระยะทาง 65 กม. เส้นทางวัดทิพย์สุคนธาราม อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เชื่อมโยงพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1,035 คน เส้นทาง B เส้นทางวัดทิพย์สุคนธาราม เชื่อมโยงวัดสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 594 คน การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา สร้างกระแสให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายังจังหวัดกาญจนบุรี และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง1เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัว เยาวชน และผู้ที่รักสุขภาพ ส่งเสริมการกระจายรายได้ ให้กับภาคธุรกิจท่องเที่ยว และชุมชนในท้องถิ่น