การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

16 เม.ย. 2564      126 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

แบบสำรวจนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาแนวทางการให้บริการของภาครัฐ เพื่อประสิทธิภาพและความโปร่งใส มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1) สำรวจความพึงพอใจและรับฟังความเห็นของประชาชนต่อการให้บริการภาครัฐตามคู่มือสำหรับประชาชน
2) สำรวจเกี่ยวกับความต้องการของประชาชนในการรับบริการภาครัฐเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนางานบริการของภาครัฐ และสร้างความโปร่งใสให้กับภาครัฐ
กรุณากรอกแบบสำรวจตามความเป็นจริง โดยข้อมูลจากการตอบแบบสำรวจนี้จะถูกเก็บเป็นความลับ และแสดงผลในภาพรวมเท่านั้น