ข้อมูลการเดินทาง

รถตู้ 9 มี.ค 2561 13 ครั้ง
รถโดยสารประจำทาง 9 มี.ค 2561 13 ครั้ง
รถไฟ 9 มี.ค 2561 21 ครั้ง
รถยนต์ส่วนตัว 9 มี.ค 2561 17 ครั้ง