O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

24 มิ.ย. 2563      60 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Printเอกสารดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์และวิธีการเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิ์ในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นงาน เปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจำ ดาวน์โหลด
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของลูกจ้างประจำ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มที่ 1 (แบบ ลปจ.1 ตำแหน่งเดิม) แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตำแหน่งลูกจ้างประจำ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มที่ 2 (แบบ ลปจ.1 ตำแหน่งใหม่) แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตำแหน่งลูกจ้างประจำ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มที่ 3 แบบประเมินผลงานและบุคคลตำแหน่งลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงาน (ระดับ 2, ระดับ 3) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มที่ 4 แบบประเมินผลงานและบุคคลตำแหน่งลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงาน (ระดับ 2/หน. ,ระดับ 3/หน. ,ระดับ 4, ระดับ4/หน.) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มที่ 5 แบบประเมินผลงานและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำ เพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มที่ 6 แบบประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะบุคคลที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง (คณะกรรมการ) ดาวน์โหลด