อำนาจหน้าที่

24 มิ.ย. 2563      1163 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

             ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 และได้มีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 665/2563 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2563
 

            โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
          1. ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค รวมทั้งดำเนินการประสานส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการในเขตพื้นที่จังหวัด
          2. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ ของจังหวัด รวมทั้งติดตาม ประเมินผล และรายงานสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ
          3. ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยว  กีฬา และนันทนาการในเขตพื้นที่จังหวัด  โดยประสานหรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
         4. ให้คำปรึกษาแนะนำ และสนับสนุนด้านวิชาการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเครือข่ายชุมชน ประชาชน และหน่วยงานอื่นที่ดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการในเขตพื้นที่จังหวัด
          5. ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
          6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย