บุคลากรศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี

1 มี.ค 2561      2071 views

แชร์ทั้งหมด 3 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
ชื่อ - สกุล : นางสาวสุชาวดี เปี่ยมปิ่นเศษ
หมายเลขติดต่อ : 034 520 335

เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
ชื่อ - สกุล : นางสาวมณีรัตน์ วงษ์สนิท
หมายเลขติดต่อ : 034 520 335
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
ชื่อ - สกุล : นายสิริพงศ์ พึงประสพ
หมายเลขติดต่อ : 034 520 335

เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
ชื่อ - สกุล : นางสาวมาริษา เอกฉันท์
หมายเลขติดต่อ : 034 520 335

เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
ชื่อ - สกุล : นางสาวนพวรรณ สว่างเนตร
หมายเลขติดต่อ : 034 520 335
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
ชื่อ - สกุล : นางสาวอัณชลี ทรัพย์มาก
หมายเลขติดต่อ : 034 520 335
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
ชื่อ - สกุล : นางสาวรัตนาภรณ์ เชี่ยวชาญ
หมายเลขติดต่อ : 034 520 335
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
ชื่อ - สกุล : นางสาววรากร รัตนผล
หมายเลขติดต่อ : 034 520 335

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
ชื่อ - สกุล : นางสาวผุสดี กาญจนชลาธร
หมายเลขติดต่อ : 034 520 335

เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
ชื่อ - สกุล : นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ตาแก้ว
หมายเลขติดต่อ : 034 520 335
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
ชื่อ - สกุล : นางสาวขนิษฐา ศิลาสอาด
หมายเลขติดต่อ : 034 520 335
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
ชื่อ - สกุล : นางสาววิไลพร พุตติ
หมายเลขติดต่อ : 034 520 335

แหล่งที่มา :