บุคลากรสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี

1 มี.ค 2561      3160 views

แชร์ทั้งหมด 3 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ชื่อ - สกุล : นางสาวภาณุมาศ เปรมประยูร
หมายเลขติดต่อ : 034 520 089 ต่อ 206
Email Address : kanchanaburi@mots.go.th

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ชื่อ - สกุล : นางสาวอรอุมา บุญวิธวาเจริญ
หมายเลขติดต่อ : 034 520 089 ต่อ 207
Email Address : kanchanaburi@mots.go.th
เจ้าพนักงานพัสดุ
ชื่อ - สกุล : นายสามารถ เอกฉันทน์
หมายเลขติดต่อ : 034 520 089
Email Address : kanchanaburi@mots.go.th

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพัสดุ
ชื่อ - สกุล : นางสาวคุลิกา  หรือโอภาศ
หมายเลขติดต่อ : 034 520 089 ต่อ 206
Email Address : kanchanaburi@mots.go.th

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชื่อ - สกุล :นางสาวมานิตา เมฆแดง
หมายเลขติดต่อ : 034 520 335 ต่อ 204
Email Address : kanchanaburi@mots.go.th

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานการเงินและการบัญชี
ชื่อ - สกุล : นายกิตพล เส็งดอนไพร
หมายเลขติดต่อ : 034 520 335 ต่อ 204
Email Address : kanchanaburi@mots.go.th

นางสาวกิรดา ลำโครัตน์

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี


ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี        นางสาวกิรดา  ลำโครัตน์

 
   
   

 


แหล่งที่มา :