ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์และเครื่องสแกนเนอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     25 พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์และเครื่องสแกนเนอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     25 พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์และเครื่องสแกนเนอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     25 พ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการจัดหาบรรจุภัณฑ์สำหรับแอลกอฮอล์ พร้อมอุปกรณ์ และออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     29 เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     30 ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดกิจกรรมคาราวานรถยนต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     26 ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดกิจกรรมคาราวานรถยนต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     26 ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดกิจกรรมพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีให้มีอัตลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     25 ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำคู่มือส่่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     25 ก.ย. 2562