Facebook share Twitter share Print

โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวคิดวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืน

หมวดกิจกรรม : หมวดกีฬา

โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวคิดวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืนเริ่มวันที่ 1 สิงหาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 สิงหาคม 2563

สถานที่ดำเนินการ
สนามกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว) ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
หน่วยงาน
-
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
-
วัน/เวลาเริ่มต้น
01/08/2563 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด
30/08/2563 : ไม่ระบุเวลา